Humanities Honours Blog

Blog

Historische podcast Aanzet / Historical Podcast Aanzet

*English below*

Beste Honoursstudent,

Zoek je meer verdieping naast je studie? Dan stelt Historisch Tijdschrift Aanzet zich graag aan je voor. Wij zijn een populair-wetenschappelijk tijdschrift en bieden aan alle geschiedenisstudenten een platform voor hun academisch werk. Ofwel, studenten hebben de mogelijkheid hun papers, essays of scripties bij ons te publiceren.

Om dit platform uit te breiden, gaat de Aanzet met ingang van september 2023 een Historische Podcast op Spotify maken. Hiervoor worden er studenten gezocht die plaats willen nemen in een redactie om een podcast over geschiedwetenschap te produceren. De Aanzet wordt uitgegeven door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). Deze studievereniging is er voor elke geschiedenisstudenten organiseert evenementen om haar leden te laten ontspannen of om de studie te verdiepen. De UHSK heeft zichzelf ten doel gesteld om meer studenten aan zich te binden.

De opzet van de podcast is een interview waaraan drie personen deelnemen:

1. Een hoogleraar of universitair docent (UD) die gespecialiseerd is in een bepaald historisch onderwerp.
2. Een student die onderzoek heeft gedaan dat bij de discipline van de hoogleraar of UD aansluit of daar affiniteit mee heeft.
3. Een gespreksleider (student) die het gesprek bij de hand neemt en vrij is om vragen te stellen en stellingen te poneren.

Bij deze podcast is het de bedoeling om een dynamiek te creëren waarbij de hoogleraar of UD (1) eigen (recent) onderzoek kan presenteren en dat de studenten (2 & 3) hierop kunnen reageren aan de hand van hun eigen expertise. Andersom kan een gesprek ook gevoerd worden, waarbij de hoogleraar of UD onderzoek van studenten bespreekt.

Deze podcast is dus een mooie ervaring voor studenten binnen de Universiteit Utrecht (UU). Nu krijg jij de kans om jouw eigen onderzoek uiteen te zetten tegenover een hoogleraar of UD en om output aan je CV toe te voegen. Het doel is dat iedereen met een interesse in historisch onderzoek de podcast kan beluisteren, omdat technische research aantrekkelijk wordt gebracht.

De Aanzet zoekt naast de gespreksleider en de student die te gast wil zijn, ook masterstudenten voor de productie. Hier word je een jaar voor aangesteld (september 2023 – juli 2024). Er worden geschiedenisstudenten uit drie verschillende doelgroepen gezocht. Solliciteer als jij een geschiedenisstudent bent die:

journalistieke vaardigheden (interviewen en gesprekken leiden) wil laten zien en/of ontwikkelen.
ervaring heeft in achtergrondonderzoek en graag ondersteunende taken(interviews voorbereiden en de opnamestudio gereedmaken) uitvoert.
ervaring/affiniteit heeft met audio-bewerkingsprogramma’s.

Halverwege september 2023 kiest de Aanzet een redactie die aan de slag gaat in de podcaststudio’s aan de Nieuwe Krommegracht 80.

Geïnteresseerd? Stuur dan een korte motivatie met bijgevoegde CV naar redactie.aanzet@gmail.com. Hierop zullen er sollicitatiegesprekken volgen.

Uiteraard is het ook mogelijk om als redacteur voor het blad aan de slag te gaan en artikelen te schrijven voor Historisch Tijdschrift Aanzet.

Met vriendelijke groet,

De redactie van Historisch Tijdschrift Aanzet

——

Dear Honoursstudent,

Looking for an adventurous challenge alongside your study? Then Historical Magazine Aanzet would like to introduce itself to you. We are a journal of popular science and offer all History students a platform for their academic work. In other words, students have the opportunity to publish their papers, essays and theses with us.

To expand this platform, the Aanzet will produce a Historical Podcast on Spotify from September 2023. For this purpose, students are sought who want to participate in aneditorial team to make a podcast about historical subjects. The Aanzet is published by the Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). There is room for every history student in this study association, as it organizes events for its members to relax orinspire their studies. The UHSK want to attract even more students in the future.

The format of the podcast is an interview in which three people participate:

1. A professor or associate professor (AP) specialised in a particular historical subject.
2. A student who has conducted research that matches or has affinity with the professor’s or AP’s discipline.
3. A moderator (student) who leads the conversation and is free to ask questions and pose statements.

In this podcast, the aim is to create a dynamic where the professor or AP (1) can present their own (recent) research and students (2 & 3) can respond to this, bases on their own expertise. Conversely, a conversation can also take place where the professor or AP discusses the research done by students.

So, the podcast is a great experience for students at the Utrecht University (UU). Now, you get the chance to put your own research out in front of a professor or AP and add output to your CV. The goal is that anyone with interest in historical research is able to listen to the podcast,because technical research is made attractive.

The Aanzet is looking for master’s students for the production, in addition to the moderator and the student who wants to be a guest. You will be assigned to this task for one year (September 2023 – July 2024). History students from three different interests are sought. Apply now if you are a history student who:

wants to demonstrate and/or develop journalistic skills (interviewing and leading conversations).
has experience in background research and enjoys performing support tasks (preparing interviews and the recording studio).
has experience/affinity with audio editing programmes.

In mid-September 2023, the Aanzet will choose an editorial team to start working in the podcasts studios at Nieuwe Krommegracht 80.

Interested? Then send a short motivation with attached CV to redactie.aanzet@gmail.com. Interviews will follow.

Of course, it is also possible to become a magazine editor and write articles for Historical Magazine Aanzet.

Sincerely,

The editors of Historical Magazine Aanzet